خـوش آمـدیـد!

ورود به سیستم

مـا پشتیبـان سـازمان شماییـم

سامانه‌ی مدیریت مدارک مهندسی EDMSonline.ir، یک سامانه نرم‌افزاری متمرکز مبتنی بر وب جهت جمع‌آوری و دسته‌بندی داده ها و اطلاعات سازمان/پروژه می‌باشد که با هدف کمک به مکانیزه کردن سازمان/پروژه و به منظور افزایش بهره وری و کارآیی تیم های مختلف، طراحی و اجرا شده است.

سیستم ابـری (Cloud)
مقـرون به صـرفه
پشتیبـانـی آنلاین

EDMSonline.ir

تمامی زیرساخت‌های سخت‌افزاری و بستر لازم برای ارایه این سرویس توسط سرورهای قدرتمند این شرکت مستقر در مرکز داده‌های پارس واقع در پارک فناوری پردیس تامین گردیده و مشتریان محترم تنها به خط اینترنت برای اتصال و استفاده از این سرویس احتیاج خواهند داشت.

خـدماتی که ما ارائـه میدهیـم!

سامانه مدیریت مدارک مهندسی با هدف خدمت‌رسانی به کسب و کارهای کوچک و متوسط طراحی و راه‌اندازی شده است.

مدیریت مدارک مهندسی

ایــن سیســتم کلیــه فعالیتهــای مرتبــط بــا مــدارک مهندسـی پـروژه شـامل فرآیندهـای تولیـد، صـدور و بررسـی مــدارک و ترانســمیتالها را مکانیــزه نمــوده و گزارشــات لحظــه‌ای از پیشرفــت کار و وضعیــت فعلــی پــروژه را در اختیــار مدیــران قــرار میدهــد.

مدیریت مدارک سازندگان

کلیــه فعالیتهــای مرتبــط بــا مــدارک ســازندگان در ایـن سیسـتم کنـترل و نگهـداری میشـود. فرآیندهـای تولیـد، صـدور و بررسـی مـدارک سـازندگان بـر اسـاس قـرارداد آنهـا در ایـن سیسـتم تعریـف و کنـترل میشـود.

مدیریت مکاتبات

بـا اسـتفاده از ایـن سیسـتم، دبیرخانـه الکترونیـک بـه طــور کامــل پیــاده شــده و ســازمان بــدون نیــاز بــه گــردش کاغــذ راه‌انــدازی خواهــد گردیــد. در ایــن صــورت اعضــای پــروژه میتواننــد کلیــه مکاتبــات مــورد نظــر خــود را بــه صــورت الکترونیــک در بستــر وب انجــام دهنــد.

مدیریت وظایف

ایـن سیسـتم بـه همـراه تقویـم جلالی جهـت تسـهیل مدیریــت فعالیت‌هــای روزانــه اعضــای ســازمان/پروژه و ایجـاد امـکان برنامه‌ریـزی روزانـه، هفتگـی و ماهانـه طراحـی و اجـرا شـده اسـت.

مدیریت جلسات

ایــن سیســتم وظیفــه ثبــت، نگهــداری و پیگیــری آیتم‌هــای صــورت‌جلســات بــه منظــور حصــول اطمینــان از انجـام مـوارد توافـق شـده در جلسـات و دسترسـی سریـع بـه آنهــا بــا امــکان جســتجوی موضوعــی را عهــده‌دار می‌باشــد.

آرشیـو مستنـدات

بـا اسـتفاده از سیسـتم آرشـیو مسـتندات، تمامـی اسـناد شرکـت از جملـه اسـتانداردها، گزارشـات، مـدارک مناقصـات، فرمهـای اسـتاندارد و سـایر مـدارک ورودی و تولیـدی سـازمان میتوانــد در سیســتم دســته‌بندی و نگهــداری شــده و بــا لحــاظ ســطوح دسترســی، بیــن کاربــران داخــل و خــارج از سـازمان بـه اشـتراک گذاشـته شـود.

سیستـم یکپـارچه

  • مدیریـت یکپارچـه مکاتبـات، مدارک مهندسی، جلسـات، وظایف، مستندات و مدارک سازندگان
  • طرح‌ریزی و مدیریت فعالیتهای تیم پروژه و ذینفعان
  • داشــبورد مدیریتــی بــرای مشــاهده وضعیــت بصــورت زنـده

طـراحی قدرتمنـد

  • طراحی مبتنی بر وب (Web Based)
  • استفاده بهینه از منابع سخت افزاری
  • رابط کاربری ساده و Responsive
  • رعایت کامل ملاحظات امنیتی و حفاظتی براساس فریم‌ورک OWASP
  • قابل استفاده بر روی انواع دستگاهها و مرورگرهای استاندارد
  • قابلیت توسعه پذیری
"

" راهکـاری مطمئـن در کنـار شمـا "

تعـرفـه‌هـای ما

جهت هماهنگی هرچه بیشتر با مشتریان محترم و انعطاف‌ پذیری در خصوص نوع و هزینه خدمات، لایسنس‌های مختلفی در این بخش به شرح ذیل قابل ارایه می باشد.

پـایـه

۲۵۰ هزار تومان

به ازای هر کاربر در ماه
برای پرداخت سالیانه

حداکثر تا ۲۰ کاربر

حداکثر تا ۱۰ پروژه

۲ گیگابایت فضای داده
       به ازای هر کاربر

تضمین ۹۹٪ دسترسی‌پذیری

۱ ساعت آموزش آنلاین در ماه

فاقد پشتیبانی تلفنی

۵ درخواست پشتیبانی در ماه

ارایه بکاپ ۴ بار در سال

سفارش دهید

استاندارد

۲۷۰ هزار تومان

به ازای هر کاربر در ماه
برای پرداخت سالیانه

حداکثر تا ۵۰ کاربر

حداکثر تا ۵۰ پروژه

۴ گیگابایت فضای داده
       به ازای هر کاربر

تضمین ۹۹٪ دسترسی‌پذیری

۱ ساعت آموزش آنلاین در ماه

۱ ساعت پشتیبانی تلفنی در ماه

۱۰ درخواست پشتیبانی در ماه

ارایه بکاپ به صورت ماهانه

سفارش دهید

حرفه‌ای

۲۹۰ هزار تومان

به ازای هر کاربر در ماه
برای پرداخت سالیانه

بدون محدودیت کاربر

بدون محدودیت پروژه

۶ گیگابایت فضای داده
       به ازای هر کاربر

تضمین ۹۹٪ دسترسی‌پذیری

۲ ساعت آموزش آنلاین در ماه

۲ ساعت پشتیبانی تلفنی در ماه

۲۰ درخواست پشتیبانی در ماه

ارایه بکاپ به صورت هفتگی

سفارش دهید

اختصاصی

مطابق نیاز شما

بر اساس تعداد کاربر و پروژه
هاست اختصاصی

حداقل ۱۰۰ کاربر

تعداد پروژه بر اساس نیاز

فضای داده بر اساس نیاز

تضمین ۹۹٪ دسترسی‌پذیری
 

 

 

 

 

تماس بگیـرید

ارتبـاط بـا مـا

با ما در تمـاس باشیـد.

شمـاره تلفـن

۸۰۰۰ ۴۱ ۴۱ - ۰۲۱

ایمیـل
آدرس

تهران، خیابان مطهری، خیابان کوه نـور، کوچه دوم، شماره ۱۳، طبقه ۲

بـرو بـالا